ČÍSLO ÚČTU

4021129004/7500 (IBAN: SK77 7500 0000 0040 2112 9004)

Pri úhrade príspevkov cez osobný účet je potrebné uviesť ako variabilný symbol číslo členského preukazu a informáciu, či ide o členský príspevok (ČP) alebo klubový príspevok (KP)

Do správy pre prijímateľa uveďte, prosím, aj meno a priezvisko člena BK i rok narodenia.

Klubové príspevky v jednotlivých kategóriách:

  • Družstvá nehrajúce súťaž:

Baskeťáčik: 8,- €/mesiac

Prípravka: 15,- €/mesiac

  • Družstvá hrajúce oblastnú súťaž:

Mladší mini, Starší mini, Mladší žiaci: 25,- €/mesiac

  • Družstvá hrajúce celoslovenskú súťaž:

Žiaci, Starší žiaci, Kadeti, Juniori: 40,- €/mesiac

U hráča, ktorý bude pendlovať u vyššej kategórii platí vždy sumu za družstvo u ktorého pendluje.

U družstiev od mladších mini až po družstvo juniori je 11 platených mesiacov a to od augusta 2020do júna 2021. U basketáčika je to 10 platených mesiacov a to od septembra 2020do júna 2021.

Zároveň sa ustanovuje, že budú štyri termíny platieb za klubové príspevky a tieto sú nasledovne:

Za mesiace august, september, október 2020 najneskôr do 30. septembra 2020

Za mesiace november a december 2020 najneskôr do 30. novembra 2020

Za mesiace január, február, marec 2021 najneskôr do 31. januára 2021

Za mesiace apríl, máj, jún 2021 najneskôr do 30. apríla 2021

VR MŠK BK